Regulamin

REGULAMIN STRONY SAKSOFON.PL
01.
Strona saksofon.pl oferuje bezpłatny lub płatny dostęp do muzycznych treści edukacyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Strona saksofon.pl jest własnością firmy Agencja Artmusic Krzysztof Kralka, ul. J. Kwiatka 29/5, 09-400 Płock, Nip: 774-119-41-88.
02.
Warunkiem dokonania zakupu dostępu do treści płatnych jest dobrowolne nawiązanie kontaktu z Autorem za pomocą adresu e-mail: kralka@kralka.pl.
03.
Przed dokonaniem zakupu klient ma możliwość zapoznania się z opisem zawartości ukrytej treści oraz może zasięgnąć co do niej informacji za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
04.
Ceny dostępu do treści podawane są w złotych polskich. Zastrzega się prawo do zmiany cen i podejmowania akcji promocyjnych, a także prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
05.
W przypadku wadliwego linku, pliku lub błędu w działaniu strony klient ma prawo do reklamacji. Uzasadniona reklamacja będzie uwzględniona możliwie jak najszybciej, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni.
Reklamacji nie podlegają prawidłowo działające pliki i treści.
Strona saksofon.pl zastrzega sobie możliwość wystąpienia literówek, błędów i pomyłek w publikowanych treściach. W takim przypadku proszę o informację na adres e-mail: kralka@kralka.pl.
06.
Strona saksofon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie świadczeń, o ile nastąpiło w sposób nieumyślny, a także spowodowane działaniem osób trzecich, wadliwym oprogramowaniem, atakiem wirusów komputerowych, przerwami w dostawie energii elektrycznej i internetu.
Strona saksofon.pl zastrzega prawo do krótkich przerw spowodowanych naprawą, konserwacją lub modernizacją serwisu.
07.
Nabyte treści i pliki nie mnogą być odsprzedawane, odstępowane, publikowane bez pisemnej zgody Autora.
08.
Dane osobowe klienta chroni Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883, oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Baza danych użytkowników i ich dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
09.
Rejestracja w serwisie saksofon.pl oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej.
Materiały nadesłane do publikacji przez innych autorów mogą być skracane lub redagowane. Nadesłanie zdjęć lub tekstów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w wortalu, chyba, że zostaną zastrzeżone z nadesłaniem.