Tempo

Próby oznaczania tempa w muzyce sięgają XV wieku. Przy braku precyzyjnych urządzeń pomiarowych, oznaczenia tempa odnosiły się do zwyczajowych czynności człowieka: tempa kroku, pracy, pulsu serca itp.
Wraz z wynalezieniem zegarów, wahadła, metronomu (Johann Nepomuk Maelzel – 1817) określenie tempa było możliwe poprzez podanie liczby uderzeń na minutę (z języka angielskiego BPM – „beats per minute”). Ciekawostką jest fakt, że jednym z pierwszych kompozytorów, który użył metronomu był Ludvig van Beethoven.
Istnieje jeszcze inny sposób oznaczania tempa – poprzez podawanie czasu trwania (zwykle w minutach i sekundach) utworu lub jego części, czasami podawany jest czas trwania czterech lub ośmiu taktów.
Tempo utworu muzycznego może być także zasugerowane liczbą taktów na minutę.
Wraz z powstaniem muzyki elektronicznej i sekwencerów muzycznych (DAW) znaczenie precyzyjnego określenia tempa wzrosło. Tempo oznacza się z dokładnością do tysięcznych części sekundy, oznaczenie tempa służy do synchronizacji dźwięków, obrazów, klatek filmów lub produkcji teatralnych (synchronizacja czasowa SMPTE).
W produkcjach filmowych tempo można podawać w odniesieniu do ramek obrazu (Timecode, od roku 1966).

Oznaczenia tempa

Podane w poniższej tabeli wartości temp (BPM) są umowne. Na przestrzeni wieków kompozytorzy w różnoraki sposób rozumieli tempa. Nawet współcześnie, określenia temp bywają interpretowane w różny sposób, nierzadko według subiektywnych upodobać wykonawcy czy dyrygenta orkiestry.

TERMIN ZNACZENIE BPM
adagietto raczej wolno, trochę szybciej niż adagio 72-76
adagio wolno 55-76
allegretto ruchliwie , dość szybko, trochę wolniej niż allegro 104-120
allegrissimo bardzo szybko, szybciej niż allegro 172-176
allegro szybko, ruchliwie, wesoło 120-168
allegro moderato umiarkowanie szybko, trochę wolniej niż allegro 116-120
andante w tempie spokojnego kroku 60-70
andante moderato umiarkowane tempo chodzenia, szybciej niż andante 92-112
andantino umiarkowanie, trochę szybciej niż andante 80-108
grave bardzo wolno, ciężko, poważnie, ociężale 25-45
larghetto wolno i szeroko, lekko szybciej niż largo 52-66
larghissimo ekstremalnie wolno, wolniej niż largo 25 i mniej
largo szeroko, bardzo wolno 40-60
lento powoli, wolno 45-60
moderato umiarkowanie 88-92
prestissimo ekstremalnie szybko, szybciej niż presto 200 i więcej
presto bardzo szybko, spiesznie 168-200
presto vivacissimo bardzo żywo ok. 200
vivace szybko i żywo 140-176
vivacissimo bardzo szybko i żywo, szybciej niż vivace 172-176
vivo, vivace żywo, żwawo 160-168

Oznaczenia nastroju

Od połowy XVIII wieku kompozytorzy mieli w praktyce dodawanie dodatkowych objaśnień dotyczących nastroju utworu, jego części lub wskazówek co do wykonania, mające na celu bardziej precyzyjne opisanie charakteru utworu. Opisywanie tempa i nastroju może odbywać się także w ojczystym języku kompozytora (niemieckim, francuskim, angielskim, polskim etc.), niemniej najbardziej popularne i stosowane na całym świecie są określenia w języku włoskim.

ad libitumwedług upodobania, swobodnie

TERMIN ZNACZENIE
agitato burzliwie, gwałtownie, z podnieceniem, z poruszeniem, niespokojnie
alla podobnie jak, tak jak (alla marcia – tak jak w marszu)
animato z ożywieniem
appassionato żarliwie, płomiennie, namiętnie, z pasją
appena jak tylko, prawie, w ogóle, prawie nic
assai bardzo, dosyć
calando odpuszczając, zanikając
cantabile śpiewająco, śpiewnie
con z
con amore z miłością
con brio z życiem
con fuoco z ogniem
con moto ruchliwie
deciso kategorycznie, zdecydowanie, stanowczo
dolce słodko, łagodnie
dolcissimo bardzo słodko
doloroso boleściwie
energico energicznie, energetycznie
eroico bohatersko, heroicznie
espressivo ekspresyjnie, uczuciowo
furioso wściekle, w furii, zaciekle
grazioso z gracją, z wdziękiem
in modo w nastroju, w ten sposób, w stylu (in modo di tango – w stylu tanga)
lacrimoso płaczliwie, łzawo, smutno, żałobnie
lamentoso płaczliwie, lamentując
leggiero lekko, jasno
ma ale
ma non tanto ale nie bardzo
ma non troppo ale nie zanadto
maestoso majestatycznie, po królewsku, dumnie, poważnie
malinconico melancholijnie, przygnębiająco
marcato wyraziście
marciale marszowo, w tempie marsza
meno mniej (meno vivo – nie tak prędko)
misterioso zagadkowo, tajemniczo
moderato umiarkowanie, powściągliwie
molto bardzo
non nie
non molto nie bardzo (allegro non molto – nie bardzo ruchliwie)
non tanto nie zanadto, nie tak bardzo, nie za dużo
non troppo nie za wiele, nie zanadto (allegro ma non troppo – ruchliwie, ale nie zanadto)
patetico patetycznie, dramatycznie
pietoso żałośnie
più więcej
poco mało
poco a poco stopniowo
pomposo pompatycznie
quasi prawie, niemal, jakby
quieto spokojnie
rigoroso ściśle, dokładnie
risoluto śmiało, zdecydowanie
saltando skocznie
scherzando żartobliwie, zabawnie
secco oschle
sempre ciągle, zawsze, stale
sensibile czule
senza bez
sereno pogodnie
simile w podobny sposób
smorzando tłumiąc, zamierając
sonoro dźwięcznie
sostenuto wstrzymując, nieprzerwanie, przedłużając
subito nagle
tenuto dokładne wartości nut
tranquillamente cicho, spokojnie
tranquillo cicho, spokojnie
trionfante triumfalnie, zwycięsko
triste smutnie
un poco trochę
veloce lotnie, żywo
vigoroso silnie, śmiało, zamaszyście
zeloso gorliwie, żarliwie, szczerze

Zmiany tempa

TERMIN ZNACZENIE
a capriccio według upodobania
a piacere dowolnie, swobodnie, według uznania
a tempo poprzednie tempo
accelerando przyspieszając, coraz szybciej
allargando rozwlekając, poszerzając
animato ożywić
come prima tempo pierwotne
comondo w wygodnym tempie
doppio movimento dwa razy szybciej, podwójnie
doppio più lento dwa razy wolniej, podwajając
meno mosso mniej ruchliwie
morendo zamierając, umierając
pesante ciężko
piú mosso bardziej ruchliwie
poco a poco coraz bardziej (poco a poco ritardando – coraz bardziej zwalniając), krok po kroku
poco un poco trochę (poco un poco animato – trochę ożywiając)
rallentando (rall.) stopniowo zwolnić, spowalniając
ritardando (rit.) spowolnić, opóźniać
ritenuto (rit.) opóźniając, zwalniając
sempre piu mosso coraz żywiej
senza misura dowolnie, według upodobania
sostenuto przedłużyć, trwale
stretto zacieśniając, przyśpieszając
stringendo pędzić, coraz gwałtowniej, dokręcać
subito nagle, natychmiast
tempo giusto, giusto tempo właściwe, takie jak zapisane
tempo primo tempo pierwotne

Rubato

Terminem rubato określa się taki sposób wykonania, w którym niektóre wartości rytmiczne są wydłużane, inne skracane, ale ogólne tempo i rytm zostaje zachowany. Jest to chwilowe odstępstwo od pulsu. Nazwa wzięła się od włoskiego rubato – skradziony (czas), jako że jedne nuty są „okradane” z wartości, kosztem innych.
Tempo rubato oznacza dla wykonawcy swobodne regulowanie tempa utworu poprzez dowolne przyśpieszanie i zwalnianie tempa. Nie oznacza to jednak dowolnej zmiany wartości, nierównego grania. Rubato dopuszcza pewną swobodę wykonania, ale mocno uwarunkowane jest stylistyką muzyczną.
Rubato może dotyczyć wszystkich warstw muzycznych (akompaniament i głos solo) lub tylko głosu solowego na tle równo grającego akompaniamentu.
Tradycja gry rubato sięga wieku osiemnastego, choć niektóre źródła podają, że jest starsza.
Rubato spotkać można w niektórych utworach kompozytorów romantycznych, na przykład u Fryderyka Chopina (rubato chopinowskie), w wykonaniach muzyki jazzowej, w muzyce ludowej i współczesnej.

Swing

Swing jest trudnym do zdefiniowania pojęciem opisującym powiązane z tempem napięcie powstałe w wyniku
charakterystycznego dla muzyki jazzowej używania akcentów, artykulacji, synkop i rytmów.
Jednym z przejawów swingu jest akcentowanie słabych części taktu (off beats) specyficzny stosunek do trioli ósemkowej (shuffle), oraz charakterystyczna artykulacja w przebiegach ósemkowych.

Z pojęciem swingu wiążą się inne, dotyczące rytmu, pojęcia:
timing – zdolność wspólnego z innymi muzykami zespołu odczuwania upływu czasu i wartości nut. Należy dodać, że zapis muzyki swingowej jest uproszczony i nie oddaje niuansów swingu i timingu.
Walking – ćwierćnutowe pochody basu pizzicato, w zależności od stylu, z mocniejszymi lub słabymi akcentami na słabe części taktu.
Drive – granie „przed kreską taktową” – nieznaczne wyprzedzanie pulsu muzycznego (charakterystyczne dla swingowego basu).

Słowo „swing” ma w muzyce także inne znaczenia: forma tańca i styl jazzowy z lat trzydziestych XX wieku.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz